Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1784 с площ от 445 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение  № 317 от 12.12.2016 г.и Решение № 328 от 27.01.2017 год на Общински съвет гр. Беловои и изпълнение на Заповед № 102 от 31.03.2017 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

ПИ  с идентификатор 03592.503.1784 с площ от 445 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен  имот за жилищни нужди, по КККР на гр.Белово,с адрес: гр. Белово, ул. “Тракия“, п.к.4470  при граници и съседи:  03592.503.1751, 03592.503.38, 03592.503.1753, 03592.503.9502, 03592.503.1783 и 03592.503.1730. Имотът е актуван с АЧОС № 6122 от 01.07.2016 г.

1. Начална тръжна цена – 4 952 лв. (четири хиляди деветстотин петдесет и два лева) без ДДС.  

2. Търгът да се проведе на 24.04.2017 г. от 14.00 часа в сградата на община Белово, ет.4.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 1 000 лв.(хиляда лева) внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 21.04.2017 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 21.04.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 21.04.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 31.03.2017 г. / – Изтегли