Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ Х-34, с площ 557.40 кв.м. – незастроен, находящ се в кв. 9 по ПУП на курорт Чаира

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 79 от 28.07.2016 год. и Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет – Белово и в изпълнение на Заповед № 100 от 31.03.2017 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

УПИ Х-34, с площ 557.40 кв.м. – незастроен, находящ се в кв. 9 по ПУП на курорт Чаира, при граници и съседи: на североизток с УПИ VII-34 на община Белово, на югоизток с УПИ ХІ-34 на община Белово, на югозапад с улица с о.т. 138-139 и на северозапад с пешеходна алея. Имотът е предмет на АЧОС 6004 от 31.03.2016 г.

1. Начална  тръжна цена –   5 665 лв. (пет хиляди шестотин шестдесет и пет лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 24.04.2017 год. от 13,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 1 000 лв.(хиляда лв.) внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 21.04.2017 г.    

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 21.04.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 21.04.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 31.03.2017 г. / – Изтегли