Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол относно участие в процедурата за отдаване на общински пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти

Днес 30.03.2017 г. в 10:30 часа в изпълнение на Решение № 339 от 24.02.2017г.на ОбС – гр. Белово и Заповед № 123 от 11.04.2016г. на Кмета на община Белово е назначена комисия в състав:

Председател: инж. Анета Кечева – ДД "Специализирана администрация"
Членове: 1. Ненка Тодорова – ДД "ОА"
2. Мария Иванова Митова – Тодорова – юрист
3. Любка Хаджийска – гл.спец. "УС"
4. Ирена Искрова – гл. спец "УС и ХП"

Която се събра със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл. 37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ за участие в процедурата за отдаване на общински пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
В законоустановения срок до 10 март 2017 г. в общинската администрация Белово – няма подадени заявления.
На основание чл. 37 и, ал. 13 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите от ОПФ следва да се отдадат под наем чрез публичен явен търг за една стопанска година, като ще се допуснат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

На основание чл. 37 и, ал. 8 от ЗСПЗЗ, протоколът по ал.6 и ал.7 да се обяви в кметството и се публикува на интернет страницата на общината http://www.belovo.eu/ и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14 – дневен срок пред районния съд.
Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокола в 11:00 часа.

Документи:

Протокол / 31.03.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/