Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ Х (десет) – 14 (четиринадесет) с площ 479.90 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 140 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 344 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИХ(десет)– 14(четиринадесет)с площ 479.90 кв.м.(четиристотин седемдесет и девет кв.м. и деветдесет кв. см.), находящ се в с. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 10по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на север с УПИ  ІХ-14  на община Белово; на североизток УПИ ХІ-14 "За озеленяване" на община Белово; на юг-край на регулация; на югозапад с улица с ос.т.167-166. Имотът е предмет на АЧОС 6020 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена –   3774 лв.(три хиляди седемстотин седемдесет и четири лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 03.10.2016 год. от 10,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

 3. Размерът на депозита за участие в търга е 3 000 лв.(три хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 30.09.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 30.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 30.09.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/