Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ ІІ (две) – 6 (шест) с площ 661.90 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 161 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 345 от 07.09.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ ІІ (две)– 6 (шест)  с площ 661.90 кв.м.(шестстотин шестдесет и един кв.м. и деветдесет кв. см.),находящ се вс. Сестримо, общ.Белово, обл. Пазарджик, кв. 10а  по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на североизток с улица с ос.т. 184-186 и пешеходна алея;  на югоизток с край на регулацията; на югозапад с УПИ ІІІ-6 на община Белово; на северозападсУПИ І-6 на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС 6022 от 13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена –   5 205 лв.(пет хиляди двеста и пет лв.)  без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 03.10.2016 год. от 11,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 5 000 лв.(пет хиляди лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 30.09.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 30.09.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 30.09.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 08.09.2016 г. / – Изтегли