Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 537 от 10.11.2011 г.

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Беловои в изпълнение Заповед №  147от 02.06.2015 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване.

 

Документ:

Публичен търг – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/