Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решение – РИОСВ № ПК-45-ПР/2019г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
На основание чл.8, ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено Ви изпращам Решение № ПК-45-ПР/2019 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО)" в поземлени имоти (ПИ) № 000086 и № 0087, м. "Вучата могила" в землището на с. Дъбравите, общ.Белово, обл.Пазарджик, с възложител: Община Белово.

Обръщам Ви внимание, че предвид разпоредбата на чл.82, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, органът се съобразява с характера на Решение № ПК-45/ПР/2019г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, отчита поставените в него условия, мерки и ограничения и Решението е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходим за осъществяването на инвестиционно предложение.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Костадин Гешев
Директор на РИОСВ-Пазарджик

Документи:

Решение – РИОСВ № ПК-45-ПР/2019г. / 06.11.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/