Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

община Белово успешно изпълнява дейностите АДБФП 13/07/2/0/00051 и ЗАПОВЕД 03-РД/974 от 23.03.2022год. и анекси;

Подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ,, от мярка 7 ,, Основни услуги и обновяване на селата в селските райони,, от ПРСР 2014-2020 , наричана за краткост ,, Наредба №12 от 2016,, и на Заповед №03-РД/977 от 23.03.2022год. на изпълнителния директор на ДФЗС за одобрение на проект 13/07/2/0/00051 от 21.06.2016год. , с който договор за БФП на община Белово се отпускат средства в размер на  5 861 000 лева без ДДС за инвестиции  в проект:,,Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Белово,,

 СМР за обект:„ Полагане на тръби за широколентов интернет Общински път PAZ1023 – Участък II- От края с. Мененкьово до началото на село Аканджиево“: 

 СМР за обект:„ Полагане на тръби за широколентов интернет по PAZ1021 от път 1-8, Костенец – Белово до център в с. Сестримо от км 2+787 до км 3+365“: 

СМР за обект:„ Полагане на тръби за широколентов интернет Общински път PAZ1023 – Участък I – От края на гр. Белово до начало с. Мененкьово от км 0+000 до км 2+907.37“: 

СМР за обект:„Реконструкция и рехабилитация на тротоари на общински път PAZ1023 – участък 1 от край населено място гр. Белово до началото на с.Мененкьово“: 

СМР за обект:„Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ1023 -участък 2: от края на с.Мененкьово до началото на с. Аканджиево“: 

СМР за обект:„Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ1021 от път 1-8, Костенец – Белово до център в с. Сестримо от км 2+787 до км 3+365“: 

СМР за обект:„Реконструкция и рехабилитация на тротоари на общински път PAZ1021 от път 1-8, Костенец – Белово до център в с. Сестримо от км 2+787 до км 3+365“: 

СМР за обект:„Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ1023 – участък 1: от край населено място  гр. Белово до началото на с. Мененкьово“

Дата на стартиране 28.03.2022год.

Бенефициент – ОБЩИНА БЕЛОВО

Управляващ орган – ДФЗ Земеделие

Безвъзмездна финансова помощ – до 5 861 000,00 лева