Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение – Община Белово, област Пазарджик на основание чл. 13а, ал. 6, т.1 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е с протокол от 05.06.2015г. на Комисията, назначена със заповед № 106/05.05.2015г. на Кмета на община Белово

Община Белово, област Пазарджик на основание чл. 13а, ал. 6, т.1 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е с протокол от 05.06.2015г. на Комисията, назначена със заповед № 106/05.05.2015г. на Кмета на община Белово, е приет актуализацията на помощен план на курорт „Чаира”, землище с. Сестримо за имотите в квартали 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19.

На основание чл. 13а, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30 – дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на община Белово.
За справка: етаж 2, стая 12 в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.