Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Белово/ПИРО/ за периода 2021-2027г.

ОБЯВА

Община Белово стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Белово/ПИРО/ за периода 2021-2027г.

Уважаеми Съграждани,

Планът за интегрирано развитие на община Белово / ПИРО / е задължителен планов документ който следва да бъде изготвен и приет в указаните от ЗРР срокове. Този план съвместява в рамките на един планов документ елементите на общинските планове за развитие /ОПР/ и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, които действаха за периода 2014-2020г.

Планът за интегрирано развитие на община Белово следва да бъдат разработен в съответствие с целите на Националната концепция за пространствено развитие 2021-2025г. и кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027г. и да допринесе в максимална степен постигане на целите "Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи".

Във връзка с изпълнението на чл.8 и чл.13 от ЗРР и чл.35 и чл.36 от ППЗРР,съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР , ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок от седем /7/ години.

Съгласно чл.13, ал.2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората от общината и устойчиво развитие на територията.

Към обявата са предоставени на вниманието на жителите на общината анкети – за физически лица, за бизнеса, за представители на неправителствения сектор /НПО, за обществените организации/ Училища, Читалища и др./.

Ще ви бъдем благодарни да получим вашите мнения, предложения за развитието на общината ни.

Моля попълнените анкети да изпратите на имейл: kmet@belovo.eu; cvetelina_kecheva@abv.bg или оставите в Информационен център на община Белово или кметствата на населените места.

Благодарим Ви предварително!