Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци“ в УПИ I 87,88, м.“Вучата могила“ по КККР на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик

ДО
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

КМЕТ НА С.ДЪБРАВИТЕ

РИОСВ-4/06.01.2021г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88, м."Вучата могила" по КККР на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх.ПД-01-550-(3)/06.01.2020г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), ДВ, бр.67 от 23 август 2020г, на основание чл.6,ал.9,т.2 от същата, приложено, Ви изпращам на електронен носител искане и информация по приложение № 2 за ИП:"Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88, м."Вучата могила" по КККР на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, с възложител ОБЩИНА БЕЛОВО.

Обръщам Ви внимание, че на основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение №2, е необходимо да осигурите обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставите съобщението на интернет страницата си (ако имате такава) и обществено достъпно място в сградата на общината/кметството за исразяване на становища от заинтересованите лица. В срок до 3 дни от изтичане на определения срок, следва да изпратите служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване, по образец съгласно приложение №7 На Наредбата за ОВОС, на РИОСВ-Пазарджик.

(Образец на приложение №7 може да свалите от www.riewpz.org/образци на формуляри/ОВОС и екологична оценка/Писмо по чл.6)

Приложение: съгласно текста

С уважение,
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

Съобщение за инвестиоционно предложение / 06.01.2021г. / – Изтегли

Документация / 06.01.2021г. / – Изтегли