Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №131

Заповед №131

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194 от ЗУТ, подписаното споразумение между Община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXVIII-138, кв.18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и 18, с.Габровица"

НАРЕЖДАМ:

Собственикът на ПИ XXXI-134, кв.18 в с.Габровица – Василка Александрова Златанова да осигури свободен достъп за извършване на неотложни аварийно-строителни укрепителни дейности.

Заповедта се издава на основание чл.191 и чл.194 от ЗУТ. Със съобщение РОП-60/20.03.2020год публикувано на инф.табло и на сайта на община Белово, собствениците са приканени да окажат нужното съдействие с оглед подписване на документи за изпълнение на неотложните работи по проекта. Поради липса на адрес за кореспонденция с лицето, настоящата заповед да се публикува в сайта на община Белово.

Настоящата заповед да се връчи на собственика за сведение. Съгласно чл.60 АПК заповедта влиза в сила същия ден.

Съгласно чл.217,ал.1,т.8 от ЗУТ, оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед №131 / 10.04.2020г. / – Изтегли

Чертеж / 11.04.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/