Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заявление за изменение и продлжаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

ДО
ДИРЕКТОРА НА БДИБР ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

За изменение и продължаване
на разрешително № 32170677/24.07.2019 за ползване на
повърхностен воден обект

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл.72,ал.1,т.2 / чл.78 / чл. 79, ал.2 и ал.3 от Закона за водите и чл. 44 / чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води, моля да бъде изменено и продължено Разрешително № 32170677/24.07.2019г, издадено от ДИРЕКТОРА НА БДИБР ПЛОВДИВ.

Документи:

Заявление ЕХП-450/07.10.2020 – / 12.10.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/