Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Писмено съобщение до заинтересовани лица, на основание §4 от ЗУТ

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

Днес 13.07.2020г. Петя Стойкова – специалист "УТС, КР" при Община Белово на основание &4 от ЗУТ изготви писмено съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и сайта на общината:

На основание чл.210,ал.4 от ЗУТ и във връзка с решението взето с протокол от 02.12.2019г. от комисия назначена със Заповед № 365/14.11.2019г. за определяне размера на сервитутно право на имот с органичен режим на ползване, уведомяваме:

1. МАРГАРИТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА – За Ваш имот с идентификатор 03592.1.2093 от картата на възстановената собственост (КВС) земеделска земя с площ 1.400 дка,НТП – нива, в землището на гр.Белово ЕКАТТЕ 03592,м."Добрилец", собственост на н-ци на Мария Димитрова Манчева се налага ограничения в ползването както следва::
– Площ с учредено право на прокарване и право на преминаване с 0.075 дка или 75 кв.м. – сервитут.:
– Общата оценка за площта с ограничения с ползването е 75.00 без ДДС.

2. ВЕНКО НИКОЛАЕВ КОЦЕВ, ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОЦЕВ и БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ КОЦЕВ – За Ваш имот с идентификатор 03592.1.2124 от картата на възстановената собственост (КВС) земеделска земя с площ 2,0000 дка, НТП – нива, в землището на гр.Белово ЕКАТТЕ 03592, м."Добрилец", собственост на н-ца на Георги Коцев Николов се налага ограничения в ползването както следва::
– Площ с учредено право на прокарване и право на приминаване с 0.092 дка, или 92 кв.м. – сервитут.:
– Общата оценка за площта с ограничения в ползването е 95.00 лв. без ДДС.

За изплащане на определеното парично обезщетение следва да подадете заявление до Кмета на Община Белово и другите необходими документи, съгласно приложените образци.

Съгласно чл.210 от ЗУТ определената сума е налична в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД по сметка:

BG45DEMI92403300182442:
BIC DEMIBGSF

Изплащането ще започне, след влизане в сила на решението на комисията назначена със Заповед &numero: 365/14.11.2019г.

Документите може да изпращате по пощата с обратна разписка, на адрес::
Община Белово:
гр. Белово пк. 4470:
ул. Орфей 4А

Допълнителна информация на телефони::
Централа 03581 27-73:
Вътрешен 114:
Лице за контакт: Петя Стойкова

Приложение::
1. Заявление – Образец № 1;:
2. Декларация за изплащане на парични обезщетения – Образец № 3;:
3. Пълномощно – Примерен образец №4;

Писменото съобщение е обявено на информационното табло на Община Белово и сайта на 13.07.2020г.

Съставил и обявил::
Петя Стойкова

Присъствал:
Деница Пипонкова – специалист "АИО и архив"

Документи:

Съобщение / 13.07.2020г. / – Изтегли