Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение до всички хотелиери, включително физически лица, предоставящи настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости

Напомняме на всички хотелиери, включително физически лица, предоставящи настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, които не са се регистрирали в ЕСТИ да направят регистрация на профил в 14-дневен срок от настоящето съобщение, след което да започнат да подават данни в системата съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 и ал. 6 от Закона за туризма.

В случай че бездействат, съгласно Закона за туризма:

"Чл. 179. (1) Кметовете на общините извършват контрол за спазване изискванията на закона:

1. за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2;
2. за категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2;
3. (изм. – ДВ, бр. 75 от 2016 г.) по чл. 116, ал. 1 и 6 за всички места за настаняване на територията на общината;
4. за спазване на правилата по чл. 154, ал. 2.

2) Кметовете на общини в резултат на контрола по ал. 1:
1. налагат глоби и имуществени санкции;
2. прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 в случаите по чл. 137, ал. 1;

3. понижават категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 114, т. 2;
4. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2016 г.) уведомяват министъра на туризма в случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 6 за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3;
5. могат да изискват сведения, документи и съдействие от други компетентни държавни органи и лица;
6. уведомяват председателя на Комисията за защита на потребителите в случаите на констатирани нарушения в туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 за осъществяване на туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект за прилагане на принудителната административна мярка "временно затваряне на туристически обект"."

Всички категоризирани места за настаняване следва да подадат до община Белово и Формуляр за подаване на информация за актуален електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване.

Документи:

Съобщение / 13.11.2019г. / – Изтегли

Формуляр за подаване на информация / 13.11.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/