Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Проект на ПУП-ПП /парцеларен план/ за подземно трасе на оптична кабелна линия

ОБЩИНА БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ № 644/28.03.2019 г.

На основание чл.110, ал.1, т.5 и чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ, чл. 1, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА Проект на ПУП- ПП /парцеларен план/ за подземно трасе на оптична кабелна линия, започващо от съществуващ оптичен кабел в регулацията на гр.Белово, преминаващо в югозападна посока по селскостопански пътища /ПИ с идентификатори 03592.2.990, 03592.2.1033, 03592.2.1013, 03592.2.1035 и 03592.2.1036/. продължаващо в посока запад по местни пътища /ПИ с идентификатори 03592.2.1025, 03592.2.1041 и 03592.2.1039/ до достигането на землищната граница на гр.Белово със с.Момина Клисура.

В землището на с. Момина Клисура трасето е в посока запад по местен път /ПИ с идентификатори 000634/ след което се разделя в посока на север и запад. Северното трасе е по местен път /ПИ с идентификатори 000467/ достига до регулацията на с.Момина Клисура. Западното трасе е по полски пътища /ПИ с идентификатор 000636 и ПИ с идентификатор 070007/, като пресича /ПИ с идентификатор 072051/ естествени ливади и продължава по горски пътища /ПИ с идентификатор 000466 и ПИ с идентификатор 000472/, до достигането на границата между с.Момина Клисура и с.Сестримо.

В землището на с.Сестримо трасето северозападно е през полски пътища /ПИ с идентификатор 036026, ПИ с идентификатор 037143 и ПИ с идентификатор 038120/, местен път /ПИ с идентификатор 000144/ след което на югозапад по полски път /ПИ с идентификатор 039013/, на северозапад през нива /ПИ с идентификатор 038211/, пасище с храсти /ПИ с идентификатор 038192/, храсти /ПИ с идентификатори 038146 и ПИ с идентификатор 38145/, на север през местен път /ПИ с идентификатор 000133/, път IV клас /ПИ с идентификатор 000145 и ПИ с идентификатор 000076/ , след което на юг продължава по ведомствен път /ПИ с идентификатор 000104/ , достигайки регулацията на с.Сестримо.

Общата дължина на трасето е 16106.87 м., от които 8335.80 м. са в землището на гр.Белово, 5278.23 м. в землището на с.Момина Клисура и 2500.84 м. в землището на с.Сестримо

Засегнатата от сервитута площ /по 50 см. от двете страни на оптичния кабел/ е 16.057 дка, от които 8.330 дка са в землището на гр.Белово /всички са частна общинска собственост/, 5.278 дка в землището на с.Момина Клисура /4.556 дка общинска собственост/ и 2.449 дка в землището на с.Сестримо /2.344 дка общинска собственост/.

Председател на ОбС:
В. Савов

Документи:

Решение № 644 / 14.06.2019г. / – Изтегли