Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Инвестиционно предложение (ИП) „Отвеждане на канализационни“ повърхностни и отпадъчни води във връзка с аварийно укрепване на ляв устой на мост за Дунева махала в с.Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик“

ДО
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

гр. Пловдив
ул. "Янко Сакъзов" № 35

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) "Отвеждане на канализационни" повърхностни и отпадъчни води във връзка с аварийно укрепване на ляв устой на мост за Дунева махала в с.Момина клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик", внесено с уведомление с вх.№ ПД-01-45/29.01.2020г, съгласно плановете за управление на речните басейни и режимите по Закона за водите.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЪНЕВА,

В РИОСВ-Пазарджик постъпи уведомление с вх.№ ПД-01-45/29.01.2020г. за горецитираното ИП.

На основание чл.12, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) в срок от 7 дни след получаване на настоящето писмо, моля да ни изпратите Вашето становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ), Плана за управмение на риска от наводнение (ПУРН) на Източнобеломорски район и режимите по Закона за водите.

Приложение: Уведомление за ИП и приложените към него документи.

С уважение:

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

Документи:

Съобщение и Инвестиционно предложение (ИП) / 15.02.2020г. / – Изтегли