Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Писмо ДП НКЖИ – Обявление на РМС №450 от 03.07.2020 за отчуждаване на имоти

ДО
Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ГР.БЕЛОВО,
ПК 4470
УЛ.ОРФЕЙ 4А

Към наш № ЖИ-23844/06.07.20г.

Относно: Обявление на РМС № 450 от 03.07.2020г. за отчуждаване на имоти – частна собственост , за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман – Септември, в обхвата от км 87+ 735 до км 90+916", на територията на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАРЕВ,

В изпълнение на чл.34б,ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), съгласно който Инвеститорът на обекта изпраща копие от Решението на Министерския съвет по чл.34а,ал.1 за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите- частна собственост, предмет на отчуждаване, Ви изпращаме копие от Решение № 450 на Министерския съвет от 03 юли 2020г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман – Септември, в обхвата от км 87+ 735 до км 90+916", на територията на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик.

Моля да предприемете последващите действия, по чл. 34б,ал.2 от ЗДС, съгласно текста на който кметовете и кметските наместници поставят обявлението на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването. Решението на Министерски съвет се обявява и на интернет страниците на Министерски съвет, на съответната облстна администрация и на съответната община.

Приложение: Копие от Решение на Министерски съвет № 450 от 03.07.2020г.

С уважение
инж. Красимир Папукчийски
Генерален директор

Документи:

Писмо ДП НКЖИ и Решение №450/03.07.20г. – / 16.07.2020г. / – Изтегли