Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 209 / 17.06.2020г.

ЗАПОВЕД
№ 209/17.06.2020г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с писмо изх. № РД-12-02-504/15.06.2020г. на директора на ОД "Земеделие", гр.Пазарджик, на основание чл.4,ал.4 от Наредба №8121з-968/2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи:

НАРЕЖДАМ:

I. Обявявам настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите, засети с житни култури, на територията на Община Белово.

II. Определям мерки за осигуряване на пожарна безопасност на житните култури през периода от обявяване настъпването на "восъчна зрялост" до придобиване на реколатата, от физически и юридически лица както следва:

1. Забранявам паленето на октрит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и разораване на странищата.
2. Да не се палят стрънища и други растителни остатъци и да не се използват открити огнеизточници в земеделските земи и извн тях (слогове и крайните ивици).
3. Забранявам ремонтни дейности по линейните обекти преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
4. Лицата, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
5. Възлагам кметовете на кметства да разгласят и разяснят на гражданите и лицата, осъществяващи дейности в земеделските земи и на населението, набелязаните противопожарни мерки за опазване на житните култури от пожари както и да създадат условия за денонощна телефонна връзка с органите на пожарната безопасност и защита на населението и дежурната част на ОбСС при община Белово, с цел информиране и своевременни действия:

– При пожар да се обаждат на единен национален телефон 112;

– Телефон за контакти с дежурната част от ОбСС при Община Белово 03581/20-50.

Настоящата заповед да се обяви на информационното табло и сайта на Общината, да се връчи на кметовете на кметства и на специалист "УОМП и Домакин" за сведение, изпълнение и контрол.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 209/17.06.2020г. – 18.06.2020г. / – Изтегли