Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е приет ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод в землището на с.Габровица

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е приет ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод в землището на с.Габровица, общ. Белово, свързващ кв. 10 от кв. „Хановете” (спирка „Бойка”) със с. Габровица, минаващ през път ІV клас – ПИ с № 000 091.

Трасето е с дължина 366 м. и е със сервитут по 1 м. от двете страни на оста му. Трасето е по северозападната  граница на ПИ с № 000 091 /път ІV клас, публична общинска собственост/. Проектът е изложен в общината, ет. 2, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.