Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно проект за процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Белово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, в законоустановения срок от 30 дни.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Белово, гр. Белово, ул. Орфей № 4а, както и на следния електронен адрес:kmet@belovo.eu

МОТИВИ

към Проект на ПРОЦЕДУРА за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

1. Причини, налагащи приемането на "Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник"

Необходимостта от реализиране на инвестиционни проекти и инициативи в интерес на населението на община Белово , подобряване на жизнения стандарт, подобряване на състоянието на общинската собственост / културни институции и сграден фонд/. В тази връзка с Решение № ………. от ………… г. Общински съвет – Белово дава съгласие за поемане на общински дълг за …………. финансиране на инвестиционни проекти като възлага на кмета на община Белово да проведе процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.

Измененията в Закона за общинския дълг и Закона за обществените поръчки налагат разработването на местни правила и процедури за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник. В ДВ, бр. 98 от 2016 г. е обнародвано изменение на чл.19 от Закона за общинския дълг, съгласно което процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския съвет.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата "Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник” e синхронизиране на нормативната база на Община Белово в съответствие с българското законодателство.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на процедурата

За изпълнение на дейностите по "Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник" не се използват допълнителни средства от бюджета на Община Белово

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, в съответствие с българското законодателство.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект на "Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник" е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложение: Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

Вносител:
Костадин Варев
Кмет на община Белово

 

Документи:

Съобщение и Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник / 21.02.2019г. / Изтегли