Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение във връзка с изготвяне на ПУП и технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“ за участък Ихтиман-Септември

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че във връзка с изготвяне на ПУП и технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември” за участък Ихтиман-Септември са изготвени:

Проекти на подробни устройствени планове – парцеларни планове за териториите, необходими за изграждането на жп линията София-Пловдив участъци Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември разположени в землищата на с.Габровица ЕКАТТЕ 14163, с.Сестримо ЕКАТТЕ 66319, с.Момина клисура ЕКАТТЕ 48903 и гр.Белово ЕКАТТЕ 03592 в община Белово;

Проект ПУП-ПРЗ за нова жп гара Костенец, част от проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: участък Ихтиман-Септември, разположена в землището на с.Габровица, общ. Белово;

Проекти за изменение на подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване на имоти попадащи в урбанизираната територия на с.Момина клисура, общ.Белово и гр.Белово, общ.Белово, и засегнати от трасето на жп линията София – Пловдив.

Проектите са изложени в община Белово, ет. 2, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Обявление НКЖИ ПУП 2 ДВ – / 22.08.2016 г. / – Изтегли

Момина клисура – Проект за ПУП-ПП – / 22.08.2016 г. / – Изтегли

гр.Белово – ПУП-ИПРЗ – / 22.08.2016 г. / – Изтегли

Габровица – Проект за ПУП-ПРЗ – / 22.08.2016 г. / – Изтегли

Габровица – Проект за ПУП-ПП – / 22.08.2016 г. / – Изтегли

Белово – Проект за ПУП-ПП – / 22.08.2016 г. / – Изтегли

Сестримо – Проект за ПУП-ПП – / 22.08.2016 г. / – Изтегли