Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление за длъжността „Директор на Детска градина“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед № 202 от 19.07.2019 г. на кмета на община Белово

ОБЯВЯВАМ:

Конкурс за длъжността "Директор на Детска градина" по трудово правоотношение както следва:

 

№ по ред Област Община Населено място
1 Пазарджик Белово с. Сестримо

I. Кратко описание на длъжността
Директорът на Детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаването на документите, за запознаване.

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
2.1 Да са български граждани;
2.2 Да имат завършена образователно-квалификационна степен на висше образование – "бакалавър" или "магистър". Специалност от професионално направление – педагогика, с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски или начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена професионална квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител"; 2.3 Да имат учителски стаж не по-малко от 5 години, съгласно разпоредбата на чл.213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО/) и по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
2.4 Да отговарят на изискванията на чл.215, ал.1 от ЗПУО:
– да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
– да не е лишено от право да упражнява професията;
– да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
2.5 да не им е налагано дисциплинарно наказание «уволнение» по чл. 188, т.3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от Кодекса на труда или на основание чл.328, ал. 1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението е отменено като незаконно по надлежния ред.

ІII. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът за заемане на длъжността «директор» на детска градина се провежда в три етапа:
– 1 – ви етап: Допускане по документи
– 2 – ри етап: Тест
– 3 – ти етап: Интервю.
Етапи 2 и 3 се провеждат в един ден в сградата на Общинска администрация – Белово.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
1. Заявление до Кмета на Община Белово за участие до конкурса (по образец).
2. Европейски формат на CV(автобиография).
3. Копия от документи за завършена степен и специалност на висше образование, документ за придобита професионална квалификация/правоспособност, научно звание или научна степен, професионално-квалификационна степен.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж.
5. Карта за предварителен медицински преглед за общото здравословно състояние на кандидата;.
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психиатрично заболяване.
7. Декларация, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не е лишено от право да упражнява професията, и не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
8. Декларация, че не е налагано дисциплинарно наказание «уволнение» по чл. 188, т.3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е прекратявано на основание чл. 330, ал.2, т.6 от Кодекса на труда или на основание чл.328, ал. 1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението е отменено като незаконно по надлежния ред.

9. Докумунти за компютърна грамотност и за ползване на чужд език, ако кандидатът притежава такива (копие);

10. Други документи, по преценка на кандидата.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Недопуснатите кандидати до конкурс се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.
На допуснатите кандидати, писмено се съобщават датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

V. Срок и място за подаване на документите
Документи за участие в конкурса се представят в 30 – дневен срок от публикуване на обявлението(до 23.08.2019 г.) чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в Деловодството на община Белово, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
VI. Място за обявяването на списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:
Общодостъпно място, на което ще се обявява информация във връзка с конкурса, е информационното табло в сградата на Община Белово, както и на интернет страницата на Общината.

Документи:

Обявление / 23.07.2019г. / – Изтегли

Заявление за участие в конкурса / 23.07.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/