Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявление – Конкурс за длъжността „Директор“ на Исторически музей, гр. Белово

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за развитие и закрила на културата и чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство и заповед № 178/24.06.2019 г. на Кмета на община Белово обявява конкурс за длъжността Директор на Общински културен институт – Исторически музей, гр. Белово.

Място на работа: гр.Белово; Характер на работата: организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общинския културен институт – Исторически музей – гр. Белово.

Правоотношението с Директора на музея е срочно за 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността

1. Минимални изисквания

а/ Образование – висше, образователно квалификационна степен "Магистър";
б/ Професионално направление – "история и археология", социология, антропология и науки за културата, за общоисторически музей;
в/ Професионален опит – 3/три/ години в съответното професионално направление;
г/Да притежава организационни умения, управленска, стратегическа и лидерска компетентност, адаптивност, комуникативност и умения за работа в екип.

2. Като предимство се счита:

а/ Присъдени научни степени;
б/ Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
в/ Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
г/ Чуждоезикова подготовка;
д/ Добра компютърна грамотност;

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

– Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели и пътища, за тяхното постигане и очаквани резултати;
– Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово.
– Да познават и прилагат нормативната уредба в музейното дело и опазване на културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на музея.
– Способност да прилагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

II. Характер на работата:

1. Организира и ръководи цялостната дейност на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово в рамките на определените му пълномощия и го представлява;
2. Извършва разпоредителни действия с кредита по бюджета на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово и с приходите, реализирани от други дейности, дарения, помощи, завещания.
3. Анализира, планира и отчита дейността на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово пред общинска администрация Белово, а в методическо отношение пред Министерство на културата.
4. Създава условия за ефективното реализиране на функциите на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово, осъществява контрол над дейността на отделите и служителите и полага грижи за повишаване на квалификацията им.
5. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово.
6. Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в отделите и експозициите на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово, опазването на предоставената за ползване собственост, управлението и стопанисването на музейното имущество, музейните фондове, ефективно, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазване на финансовата дисциплина.
7. Контролира и отговаря за изпълнението на нормативните документи в областта на музейното дело, отчетността и опазването на движимите културни ценности, съхранявани в Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово.
8. Сключва и прекратява трудовите договори със специалистите, работниците и помощно-обслужващия персонал на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово, контролира спазването на трудовата дисциплина.
9. Изпълнява задачи, възложени му с административни актове от кмета на община Белово и в методическо отношение от Министерство на културата.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. Защита на концепция за дейността и развитието на Общинския културен институт – Исторически музей гр. Белово за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
2. Събеседване

IV.Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие;
2. Документ за самоличност /копие/;
3. Документи, удостоверяващи професионален опит – трудова, служебна или осигурителна книжка/копие/;
4. Професионална автобиография;
5. Документ за завършено образование/копие/;
6. Копие от документи, ако кандидатът притежава такива за научно звание или научна степен, компютърна грамотност, владеене на чужд език/копия/;
7. Медицинско свидетелство/представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;
8. Концепция за развитието на Исторически музей гр. Белово за 5 години, подробно разработена за първата от тях в 7 екземпляра, запечатани в ненадписани пликове /бройките са съобразени с членовете на комисията/;

Концепцията съдържа:

– анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;
– тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
– определяне на целите приоритетните области, очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътища за постигането им;
– мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването, представянето и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
– етапи на реализация на концепцията;

Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждане на самия конкурс.

При подаването на документите на всички кандидати се представя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

V. Място и срок за подаване на документи и разработената концепция:

Обявлението на конкурса да се постави на видно място в сградата на Община Белово, публикува се на електронната страница на Община Белово и във вестник "Марица".
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Белово на адрес: гр. Белово, ул. "Орфей" № 4А, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. до 26.07.2019 г. включително.
При подаване на документите на всички кандидати да се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

VI. Други условия

Конкурсната длъжност се заема за срок от пет години, съгласно чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.
Лице за контакти: – изпълняващ длъжността гл.спец. "Човешки ресурси" – Невена Вальова, тел.:03581/ 27 70, e-mal: kmet@belovo.eu Подробна информация ще се обявява на сайта на община Белово – http://www.belovo.eu/

 Документи:

Обявление / 27.06.2019г. / – Изтегли

Заявление за участие в конкурса / 27.06.2019г. / – Изтегли