Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово, тел/ факс 03581/27-70
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

Община Белово,БУЛСТАТ 000351558 ул. Орфей 4а, град Белово,4470
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че имам следното инвестиционно предложение: "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово"

1. Резюме на предложението: Община Белово е осигурила финансиращи средства от институция Фонд "ЕЕВИ". Обектите предмет на проекта и одобреното финансиране предвиждат: "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово" съобразно изготвените Доклади за обследване за Енергийна ефективност и част "ОВК" и "ЕЕ".

Документи:

Съобщение / 27.05.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/