Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ :

1. СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „УТС, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”, ОТДЕЛ „УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО”, ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРЕМИ ХУМАНИТАРНА ПОЛИТИКА И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – ПО ЗАМЕСТВАНЕ, ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА;

2. УПРАВИТЕЛ И ЕКОЛОГ В БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ  „ЧИСТОТА ”, – ПО ЗАМЕСТВАНЕ, ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА;

1. Минималните изисквания, за заеманите на длъжности:
•  образование – средно или висше;
•  степен на образование – средно или висше;
•  професионален опит – 1 година;
2. Специалност, по която е придобито образованието:
3. Начин за провеждане на конкурса:
•  подбор по документи;
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурсите следва да подадат:
•  автобиография
•  копие от диплома за средно или висше образование;
•  копие от документи за придобита допълнителна квалификация /ако има такива/;
•  копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на документите за участие в конкурсите се извършва до 17.00 часа на 27.11.2013 год. в сградата на Община Белово, ул.”Орфей” №4а, деловодство етаж 1.

Лице за контакти: Камелия Родева , тел. 0882 421884

3. МЕДИЦИНСКИ СЕСТРА В ОДЗ „ЩУРЧЕ” ГРАД БЕЛОВО .

1. Минималните изисквания, за заеманите на длъжности:
• образование – средно или висше;
• степен на образование – средно или висше;
• професионален опит – 1 година;
2. Начин за провеждане на конкурса:
•  подбор по документи;
3. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурсите следва да подадат:
•  автобиография
•  копие от диплома за средно или висше образование;
•  копие от документи за придобита допълнителна квалификация /ако има такива/;
•  копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва до 17.00 часа на 13.12.2012 год. в сградата на Община Белово, ул.”Орфей” №4а, деловодство етаж 1.

Лице за контакти: Камелия Родева, тел. 0882 421884