Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Септември провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Дирекция “Бюро по труда”- Септемвриуведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

– безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)- свободни средства – 2508,33лв.;

– безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)- свободни средства – 2539,36 лв.;

– безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)- свободни средства – 2611,42лв.;

– безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)- свободни средства – 2711,10лв.;

– безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)- свободни средства – 3171,03лв.;

– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)- свободни средства – 2322,60лв.;

– безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)- свободни средства – 7126,69лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

– работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)- свободни средства – 5938,19лв.;

– държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)- свободни средства – 6393,87лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017г. (в периода от 20април до 28 април2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Септември, както и на тел. 03561/20-56.