Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 6 / 12.01.2021г.

ЗАПОВЕД № 6 / 12.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 48, ал.3, т.3 и чл. 49, ал.1 от Закона за защита при бедствия, както и за организирането, ръководството и координацията на превантивните дейности по защита на населението при възникване на бедствия, аварии и инциденти на територията на Община Белово.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам в изпълнение Общинския план за защита при бедствия на територията на Община Белово част "Наводнение" и обявявам частично бедствено положение за част от територията на Община Белово, в обхвата на река Яденица, част от улица Яденица липсва / отнесена от реката / до стопански двор гр. Белово, считано от 10.00ч. на 12.01.2021г. поради следната причина:
1. Вследствие на обилни валежи през последните три денонощия и повишаване нивото на водата в реката е налице подкопаване на основите на подпорните стени по р. Яденица, с което се застрашава уличната инфраструктура и жилищните сгради.

II. Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия да премине на непрекъснат режим на работа. Информация за хода на спасителните и неотложни – възстановителни работи да ми се предоставя на всеки час.

III. Дежурният по Общински съвет за сигурност да предостави събраната информация на Общинския щаб през половин час.

IV. Забранява се движението на МПС по улица Яденица, както и по падналия селскостопански мост при бивш стопански двор – гр.Белово, с цел недопускане на трагичен инцидент.

V. С отделна моя заповед да се извърши оглед и проверка на място по поречието на река Яденица в горецитирания участък. Да ми се предостави доклад и да се предприемат мерки по укрепване.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Областния управител на Пазарджишка област, Министър на вътрешните работи, членовете на Щаба за изпълнение на план за защита при бедствия, както и средства за масова информация.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 6 / 12.01.2021г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/