Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №116A

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194, ал.1,2,3 от ЗУТ, подписаното споразумение между Община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXVII-138, кв.18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и 18, с.Габровица"

НАРЕЖДАМ:

Собственикът на ПИ XXVII-138, кв.18 в с.Габровица – Александър Марков Райнов да осигури свободен достъп за извършване на неотложни аварийно-строителни укрепителни дейности, като съгласно проекта се изгради стена 4 и част от стена 3, заедно с предвидени дренажни шахти в имота.

На собственика е изпратено писмо с изх.№ ЕХП-109/09.03.2020 година,, с което е поканен да предостави безвъзмездно право на строеж на Община Белово, като същото се върна като неполучено, съгласно обратна разписка.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като се публикува в сайта на Община Белово и информационното табло на общината.

Съгласно чл.60 АПК заповедта влиза в сила същия ден.

Съгласно чл.217,ал.1,т.8 от ЗУТ, оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед №116A / 30.03.2020г. / – Изтегли