Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАПОВЕД № 170 от 26.03.2021 г.

З А П О В Е Д
№ 170
Гр. Белово, 26.03.2021 г.

Във връзка с процедури по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, общинска собственост, като взех в предвид настъпването на обстоятелства, които са в нарушение на тръжната процедура, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, както следва:
1. На 30.03.2021 г. от 9.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно
описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 98 от
09.03.2021 г. на кмета на община Белово.
2. На 30.03.2021 г. от 9.30 часа с явно наддаване за продажба на подробно
описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 99 от
09.03.2021 г. на кмета на община Белово.
3. На 30.03.2021 г. от 10.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно
описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 100 от
09.03.2021 г. на кмета на община Белово.
4. На 30.03.2021 г. от 10.30 часа с явно наддаване за продажба на подробно
описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 101 от
09.03.2021 г. на кмета на община Белово.
5. На 30.03.2021 г. от 11.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно
описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 102 от
09.03.2021 г. на кмета на община Белово.
6. На 30.03.2021 г. от 11.30 часа с явно наддаване за продажба на подробно
описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 103 от
09.03.2021 г. на кмета на община Белово.
7. На 30.03.2021 г. от 12.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно
описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 104 от
09.03.2021 г. на кмета на община Белово.
8. На 30.03.2021 г. от 13.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно
описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 105 от
09.03.2021 г. на кмета на община Белово.
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ (П)
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 13.04.2021 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/