Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед за отмяна на търг

З А П О В Е Д

№ 207

Гр. Белово, 07.04.2021 г.

 на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № ПО – 77 от 25.03.2021 г. на Областен управител на област Пазарджик, относно връщане на Решение № 220 от 17.03.2021 г. на Общински съвет – Белово  

НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  на13.04.2021 г. от 10.00 ч. за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, подробно описан  и обявен със Заповед № 162 от 19.03.2021 г. на кмета на община Белово.

            Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ (П)

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 

Документи:

Заповед – Изтегли