Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №30/29.01.2019г.

ЗАПОВЕД №30/29.01.2019г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка 44, ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.48,ал.3,т.3 и чл.49,ал.1 от Закона за защита при бедствия, както и за организирането, ръководството и кординацията на превантивните дейности по защита на населението при възникване на бедствия, аварии и инциденти на територията на Община Белово и във връзка с чл.99, т.2 от АПК.

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ Заповед №28/28.01.2019г.
в следния смисъл:

I. Въвеждам в изпълнение Общинския план за защита при бедствия на територията на Община Белово и оявявам частично бедствено положение за част от територията на Община Белово, в обхват с. Момина Клисура считано от 17.00ч. на 28.01.2019г. до 17ч. на 03.02.2019 / 7 дни/, поради следните обстоятелства:

1. Прекъсната пътна връзка, свързваща кв. Дунева махала с центъра на с. Момина клисура, дължащо се на силно обрушване на ляв устой на мост над р.Марици, при което се възпрепятства: достъпа на хора от кв. Дунева махала до централната част на селото, екипите на Спешна медицинска помощ, екипите на ПБЗН и сметоизвозването.

II. Щабът за изпълнение на Общинският план за защита при бедствия да премине на непрекъснат режим на работа. Информация за хода на неотложно-възстановителни работи да ми се предоставя всеки ден, а при промяна на обстоятелствата незабавно.

III. Дежурният по Общински съвет за сигурност да предостави събраната информация на Общинския щаб през два часа.

IV. Да се предприемат следните мерки:

1. Забранява се движението на МПС по моста с цел недопускане на трагичен инцидент;
2. Незабавно да се състави комисия с участието на компетентни специалисти за да се започне и възложат дейности по авариен ремонт на ляв устой на моста.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. Кемата на Общината – Ненка Тодорова.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Общинския управител на Пазарджишка област, Министъра на вътрешните работи, членовете на Щаба за изпълнение на план за защита при бедствия, както и средства за масова информация.

Инж. КОСТАДИН ВАРЕВ
Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед №28 / 28.01.2019г./ – Изтегли