Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 311/12.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 311/ 12.10.2019г.

На основание чл. 8, ал. 3 чл.37 и чл.90 от Изборния кодекс, чл. 44, ал.1, т.1, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение № 935-МИ, т.8 от 02.09.2019г. на ЦИК, и подадени заявление Приложение №17–МИ за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Образувам една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и утвърждавам нейната номерация, обхват и адрес за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово, както следва:Единен номер на Подвижна секционна избирателна кутия /ПСИК/ 13 04 00 013 с адрес :гр.Белово, ул. „Тодор Каблешков“ №5, ОУ-Белово, вход/дворно помещение/ ет.1, първата стая по коридора в ляво.

Избирателната секция да обслужва всички населени места на територията на общината.

Настоящата заповед да се обяви публично в сайта на община Белово и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Белово на ул. "Орфей" №4а. Копие от заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД на "ГРАО" гр. Пазарджик и ОИК-Белово.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед № 311 /17.10.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/