Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 318/17.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 318/ 17.10.2019 г.

На основание чл. 8, ал. 2, чл.9, ал.7-9 от Изборния кодекс, чл. 44, ал.1, т.1, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение № 632-МИ, т.6 от 20.08.2019 г. на ЦИК, и писмо № ЕХП-498/14.10.2019 г. на Директора на ЦНСТПЛД – Дъбравите за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Образувам една секция за гласуване в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с. Дъбравите, общ. Белово и утвърждавам нейната номерация, обхват и адрес за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово, както следва: Единен номер на секционна избирателна комисия /СИК/ в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с. Дъбравите, общ. Белово 13 04 00 014 с адрес: с. Дъбравите, ул. "Деветнадесет" № 13, ЦНСТПЛД, ет.1, дневна стая.

Настоящата заповед да се обяви публично в сайта на община Белово и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Белово на ул. "Орфей" №4а. Копие от заповедта да се изпрати на ТЗ на ГД на "ГРАО" гр. Пазарджик и ОИК-Белово.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед № 318 /17.10.2019г. / – Изтегли