Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 43 / 02.03.2017 г

На основание чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (осн. – дв.бр. 13 от 2017 г. в сила от 07.02.2017 г. ) и във връзка с чл. 3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

З А П О В  Я Д В А М:

 

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да тъковиди сключването на споразумение за ползване на земеделски земи /пасища, мери и ливади / в землището на с. Сестримо, община Белово, в състав:

Председател: Илинк Николова – началник на ОСЗ Септември;

и членове:

1. Десислава Искрова – главен специалист в ОСЗ Септември;

2. Таня Овчарова – главен експерт в ОД "Земеделие" гр. Пазарджик;

3. Теодора Милева – Иванова – младши експерт в ОД "Земеделие" гр Пазарджик;

4. Стефан Джамов – кмет на с. Сестримо или оправомощено длъжностно лице;

 

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Сестримо и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Септември – офис Белово и да се публикува на интернет страниците на община Белово и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

 

Директор ОД "Земеделие" гр. Пазарджик

Стоян Траянов

Документи:

Заповед № 43 / 06.03.2017 г – Изтегли