Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед за отмяна на търг

З А П О В Е Д

444

Гр. Белово, 13.09.2021 г.

Във връзка с процедури по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, общинска собственост, като взех в предвид настъпването на обстоятелства, които са в нарушение на тръжната процедура, на основание чл. 64 от АПК, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета

НАРЕЖДАМ:

ОТМЕНЯМ ОБЯВЕНИЯ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ на 14.09.2021 г. от 9.00 часа с явно наддаване за продажба на подробно описания недвижим имот – общинска собственост, обявен със Заповед № 425 от 24.08.2021 г. на кмета на община Белово.

 

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 

Документи:

Заповед – Изтегли