Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед УТ-904

ЗАПОВЕД

№ РД-07-53/04.08.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка счл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие".

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Габровица, община Белово, за стопанската 2020-2021г. в състав:

Председател: Светослава Георгиева Илиева – старши експерт в ОСЗ Септември;
и членове:
1. Радослава Грозданова – главен специалист в ОСЗ Септември;
2. Бранимир Маринов – главен експерт в ОД "Земеделие", гр. Пазарджик;
3. Кирил Симеонов – кмет на с. Габровица или оправомощено длъжностно лице;
4. Председател на СГКК гр. Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл. 72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметство с. Габровица и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Септември – офис Белово и да се публикува на интернет страницата на община Белово и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

Светла Петкова (Директор)
04.08.2020г.
ОДЗ-Пазарджик

Документи:

Заповед УТ-904 / 06.08.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/