Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2019 г.

Заповед № 53
гр. Белово

27.02.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 282 от Закона на предучилищното и училищното образование.

УТВЪРЖДАВАМ:

I. Формули за разпределение на средстава, получени по единни разходни стандарти за 2019 год.,между общообразователните училища – делегирани второстепенни разпоредители с бюджет към функция "Образование" в община Белово.

II. Формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2019 год.,между ДГ, с.Сестримо (не прилагащи системата на делегиран бюджет) и ДГ "Щурче", гр. Белово (прилагащи система на делегиран бюджет) във функция "Образование" на община Белово.

III. Правила за промени в разпределението на средствата в общообразователните училища и целодневните детски градини при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата за 2019г., съгласно Приложението.

IV. Начин на разпределяне на добавките и средствата над определените по есинни разходни стандарти.

Препис от Заповедта да се връчи на заинтересованите лица по функция "Образование" в община Белово.

Контрол по изълнение на заповедта възлагам на Ненка Тодорова – зам. кмет и гл. счетоводител в община Белово

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед №53 / 06.03.2019г. / – Изтегли