Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Инвестиционно предложение (ИП): Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на „Родопи“ АД

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от "Родопи" – АД
гр. Белово

ЕИК: 822105467
седалище и адрес на управлението:

Област Пазарджик, община Белово, гр. Белово, 4470
бул. Освобождение № 83

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че "Родопи" АД – гр. Белово, ЕИК: 822105467
седалище и адрес на управлението:

Област Пазарджик, община Белово, гр. Белово, 4470
бул. Освобождение № 83

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакт):
Венцислав Борисов Славчев,
Борислав Кирилов Тенчев

имат следното инвестиционно предложение: Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електическа и топлоцентрала на "Родопи" АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение / 06.03.2019г. / – Изтегли

Допълнителна информация за инвестиционно предложение / 06.03.2019г. / – Изтегли