Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2017 г. в училищата и детските градини на територията на община Белово

З А П О В Е Д

№ 55

гр. Белово, 27.02.2017 год.

            На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

І. Формула за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2017 г., между общообразователните училища – делегирани второстепенни разпоредители с бюджет към функция „Образование” в община Белово.

ІІ. Формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2017 год., между  ДГ, с.Сестримо (не прилагащи система на делегиран бюджет) и ДГ „Щурче”, гр.Белово (прилагаща система на делегиран бюджет) във функция „Образование” на община Белово.

ІІІ. Правила за промени в разпределението на средствата в общообразователните училища и целодневните детски градини при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата за 2017 г., съгласно Приложението.

ІV. Начин на разпределяне на добавките и средствата над определените по единни разходни стандарти.

Препис от Заповедта да се връчи на заинтересованите лица по функция „Образование” в община Белово.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ненка Тодорова, Директор Дирекция „Обща администрация” в община Белово.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 55 / 27.02.2017 г. / Изтегли

Приложение към заповед / 27.02.2017 г. / – Изтегли