Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 53 / 28.02.2017 г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.124 и чл. 125 ал.2 от Закона за горите, писмо с изх. № 06-00- 16/20.02.2017 г. на ТПДГС – Белово.

З А Б Р А Н Я В А М:

 

1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;

2. Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали в горските разсадници;

3. Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в извънковите насаждения, докато достигнат височина 3м;

4. Пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;

5. Нощната паша в горските територии;

Предложения за горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС Белово, в които е забранена пашата на селскостопански животни.
 

Инж. Костадин Варев

Община Белово

Документи:

Заповед № 53 / 28.02.2017 г – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/