Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционно предложение относно: „Добив на скални материали от находище „Чешмата“ в землищaтa на с.Дъбравите и с.Мененкьово, Община Белово“

ДО
ГОСПОДИН КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
УЛ. ОРФЕЙ № 4А
4470, ГР. БЕЛОВО

Инвестиционно предложение относно: "Добив на скални материали от находище "Чешмата" в землищaтa на с.Дъбравите и с.Мененкьово, Община Белово, Област Пазарджик"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАРЕВ,

Приложено изпращам на вниманието Ви, копие на писмо изх. № ПД-01-76 (19)/09.08.2019 г. на РИОСВ Пазарджик с приложено копие на писмо с вх.№ ПД-01-76(18)/31.07.2019 г. на БДИБР.

За да се зачете обществения интерес към инвестиционното предложение, моля в кратки срокове да предоставите Вашето становище.

Приложение:

1. Копие на писмо изх.№ ПД-01-76 (19)/09.08.2019 г. и наш вх. № 742/13.08.2019 г. от РИОСВ Пазарджик;
2. Копие на писмо изх.№ ПУ-01-89 (3)/31.07.2019 г., от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и вх. № ПД-01-76 (18)/31.07.2019 г. в РИОСВ Пазарджик;
3. Копие на писмо изх.№ 413/02.05.2019 г. до Община Белово, ведно с обратна разписка от 03.05.2019 г.;

С уважение,
ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ

Управител на "ЕКО-ХИДРО-90" ООД, гр. Пазарджик

Документи:

Инвестиционно предложение / 09.09.2019 г. / – Изтегли