Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

            На 07.02.2022 г., кметът на община Белово Костадин Варев подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0029-C01 за проект: Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово'', финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

           Главната цел на проекта е изпълнение на демонстрационен проект на територията на община Белово насочен към прилагане на дейности по предотвратяване образуването на битови отпадъци, който да допринесе за постигане на целите заложени в чл. 31, ал. 1 от ЗУО по отношение на битовите отпадъци.

           За изпълнението на демонстрационния проект общината е идентифицирала успешно приложени на други места добри практики в областта на управлението на битови отпадъци, които са в интерес на целевите групи и с потенциал за последващо мултиплициране в други населени места.

           За реализиране основна цел на проекта, както и за принос към целите на процедурата, общината предвижда да изпълни следните специфични цели в рамките на проекта:

  • Извършване на проучване за идентифициране на успешно приложени на други места добри практики, които да бъдат приложени при изпълнението на настоящия демонстрационен проект;
  • Закупуване и доставка на активи (компостери за домашно компостиране), подпомагащи успешното изпълнение на демонстрационния проект;
  • Постигане на промяна в поведението на гражданите по отношение управлението на битовите отпадъци;
  • Провеждане на информационна кампания за популяризиране и ангажиране на общественото внимание с въпроси свързани с предотвратяване образуването и разделното събиране на битови отпадъци;
  • Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и принос към формиране на общество с нулеви отпадъци;
  • Създаване на административен капацитет у кандидата за управление и организация на проектните дейности;
  • Прилагане на домашното компостиране, чрез предоставяне на компостери за домашна употреба на домакинства живеещи на територията на община Белово.

Обща стойност на проекта е 332 560,00 лева, от които 277 676,64 европейско и 49 001,76 национално финансиране.

Срока за изпълнение на проекта е 18 месеца.

https://www.livechatalternative.com/