Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на кмета на Община Белово

З А П О В Е Д
№103/ 13.03. 2020 г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

В срок до 29.03.2020 г. се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на община Белово:

– Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
– Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, ДЦДМУ гр. Белово и в ЦПЛР-Детски комплекс гр. Белово. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
– Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
– Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
– Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни и културно-развлекателни, в това число и в Исторически музей Белово;
– Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Белово.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на Полицейския участък Белово, Началник РСПБЗН – Белово, кметове по населени места на територията на община Белово и Областен управител на Пазарджишка област за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ненка Тодорова – зам.-кмет на община Белово.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед №103 / 13.03.2020г. / – Изтегли