Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №106 / 16.03.2020г.

З А П О В Е Д
№ 106/16.03.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Протокол от проведено заседание на Щаба при кризи на Община Белово във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19 на територията на община Белово.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Преустановява се посещенията в игрални зали, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания.

2. Забранявам събирането на хора пред хранителните магазини и други търговски обекти с разрешен режим на работа.

3. Преустановява се провеждането на всякакъв вид мероприятия и събиране на хора на обществени места.

4. Преустановява се ползването на всички спортни площадки на територията на община Белово.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Белово.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на Полицейски участък Белово, кметове по населени места на територията на Община Белово – за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам Ненка Тодорова зам.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

Документи:

Заповед №106 / 16.03.2020г. / – Изтегли