Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №107 / 16.03.2020г.

З А П О В Е Д
№ 107/16.03.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Протокол от проведено заседание на Щаба при кризи на Община Белово във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19 на територията на община Белово.

О П Р Е Д Е Л Я М:

За сигнали и въпроси относно усложнената епидемиологична обстановка от COVID-19 на територията на община Белово телефон 0879/155-609.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на Полицейски участък Белово, кметове по населени места на територията на Община Белово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам Ненка Тодорова зам. Кмет на община Белово.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

Документи:

Заповед №107 / 16.03.2020г. / – Изтегли