Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол относно подадени заявления по реда на чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ за участие в процедурата за отдаване на общински пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти

П Р О Т О К О Л

Днес 12.03.2020г. в 10.30 часа в изпълнение на Заповед № 123 от 11.04.2016г. на Кмета на Община Белово е назначена комисия в състав:

Председател: инж. Анета Кечева – ДД "Специализирана администрация"
Членове: 1. Ненка Тодорова – Зам.-кмет и гл.счетоводител
2. Любка Хаджийска – гл.спец "УС и УТ"
3. Ирена Искрова – гл. спец. "УС и ХП"

Която се събра със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ за участие в процедурата за отдаване на общински пасища и мери на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

В законно установения срок до 10 Март 2020год. в общинска администрация Белово няма подадени заявления.

На основание чл.37 и, ал.13 от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, следва да се отдадат под наем чрез публичен явен търг за една стопанска година, като ще се допуснат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

На основание чл.37 и, ал.8 от ЗСПЗЗ, протоколът по ал.6 и ал.7 да се обяви в кметството и се публикува на интернет страницата на общината http;//www.belovo.eu/.

Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокола в 11.00 часа.

Документи:

Протокол / 16.03.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/