Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

О Б Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба №Із-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение № 72/29.02.2012 г. на Общински съвет Белово, ОБЩИНА БЕЛОВО набира доброволци за участие в Доброволно формирование на Община Белово за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.
Необходими документи за кандидатстване :
1. Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Приложение №1 и Приложение №2.
2. Медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар).
3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на учет.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
6. Писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение, че са съгласни да кандидатства за доброволец.
7. Актуална снимка (с размери 3,5/4,5 см).
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгл. Приложение №3.
Кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правосопособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория ако има такива.
Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подадено всеки работен ден в Деловодството на община Белово ул. „Орфей“ № 4А, в срок до 31.10.2012г.

Свали тук