Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА

„МИГ – Белово, Септември, Велинград“  обявява  ВТОРИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г.
Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2012 г.:
мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата
Мярка121”Модернизиране на земеделските стопанства” 150 000,00 лв.
Мярка123„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 33 208,56 лв.

Мярка226 „Възстановяване на горския потенциал  и въвеждане на превантивни  дейности” 90 000,00 лв.
Мярка311„Разнообразяване    към неземеделски дейности” 200 000,00 лв.
Мярка312„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 129 451,72 лв.
Мярка313”Насърчаване на туристическите дейности” 102 908,66 лв.
1.Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване:
От 29.09.2012 г. до 09.12.2012 г. в офиса на МИГ и по населени места по график изготвен от Изпълнителния директор на „МИГ- Белово, Септември, Велинград”.
2.Период  на приемане на Заявленията за кандидатстване – от 10.12.2012 г. до 27.12.2012г.  до 16.00 часа включително.
3.Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес:
гр. Белово, ул. ”Орфей” № 4А, ет. 3 в офиса на МИГ (сградата на Община Белово).
Телeфон за контакти: тел/факс 03581/37-31; Цветан Котев – Председател на УС 0879/812 855; Даниела Салкина – експерт по прилагане СМР 0879/81 28 54; Николина Дечева – експерт по прилагане СМР 0879/81 28 53.
По подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки  от Стратегията за местно развитие, както и графика за извършване на консултации са публикувани на адрес: http://www.migbsv.com