Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Успешно приключи изпълнението на Проект BG051PO002/12/2.2-07

 „Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификация- та на служителите“, договор № А 12-22-130/26.04.2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Администра-
тивен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът бе на стойност 89 880.00 лева с продължителност 1 година, като крайна дата наприключване на проекта е 26.04.2014 г.

Обща цел на проекта – Подобряване управлението на човешките ресурси чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Белово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията бе постигната.
Специфични цели – Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Подобряване на ефективността на работата и повишаване капацитета и компетентността науправляващите и експертни общински служители
Повишаване на капацитета на служителите в общинската администрация за предоставяне на по-качествени и по-прозрачни административни услуги.
Целева група – Целевата група се състои от служителите в общинската администрация Община Белово.

Изпълнени дейности за този период са:
• „Специализирано обучение по ЗБУТ“ – за 10 служители;
• „Умения за работа в екип, делова комуникация и етика“ – за 30 служителя
• „Работа с лични данни“ – за 10 служители
• „Общуване на чужди езици“- английски език –едно ниво по европейската езикова рамка – за 12 служителя
• „Специализирано обучение за преминаване от MS Офис 2003 към използване на MS Офис 2010- за 20 служителя
• „Машинопис“ – за 8 служителя
• „Софтуер за работа със специализирани системи – кадастър, имоти, наеми, каса, електронно деловодство“ – за 12 служители.
обученичта се проведоха по планиран график от ИПА и ,,ТЕЗА,,ЕООД
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите“ , който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № А12-22-130/26.04.2013 г. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.